Dziekan Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Liturgiki Pastoralnej

w Instytucie Liturgiki i Homiletyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej lub liturgiki,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • stałe zamieszkanie w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. zgoda biskupa diecezjalnego lub odpowiednich władz zakonnych na zatrudnienie na KUL (dotyczy osób duchownych),
 2. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 3. życiorys,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. odpis dyplomu doktora,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

Lublin, dnia 4 czerwca 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, godz. 13:46 - Agnieszka Hunicz