Dziekan Wydziału Teologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej
w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu socjologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub pokrewnych,
  • doświadczenie zawodowe z obszaru pracy socjalnej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. zgoda biskupa diecezjalnego lub odpowiednich władz zakonnych na zatrudnienie na KUL (dotyczy osób duchownych),
  2. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
  3. życiorys,
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. odpis dyplomu doktora,
  6. wykaz publikacji,
  7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2014 r.

 

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dn. 21 maja 2014 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2014, godz. 08:02 - Agnieszka Hunicz