Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Prawa Handlowego

w Instytucie Prawa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) a ponadto:

 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra w zakresie prawa,
 • udokumentowany dorobek naukowy

Komisja będzie uwzględniała także inne osiągnięcia kandydatów, w szczególności:

 • posiadanie publikacji naukowych,
 • inne doświadczenie zawodowe (w szczególności odbyte lub trwające aplikacje),
 • dodatkowe wykształcenie udokumentowane posiadanymi certyfikatami,
 • znajomość języków obcych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu tytułu zawodowego magistra lub dyplomu doktora,
 5. wykaz publikacji,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku prawo (w przypadku wygrania konkursu),
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin, w terminie do dnia 6 września 2013 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 września 2013 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2013 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn.zm.)

 

Lublin, 05 lipca 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013, godz. 14:53 - Agnieszka Hunicz