Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu

w Instytucie Architektury Krajobrazu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

  1. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku studiów ochrona środowiska,
  2. doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  5. wykaz publikacji,
  6. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, ul. Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin, w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2013 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2013 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

 

Lublin, dnia 4 lipca 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2013, godz. 07:59 - Agnieszka Hunicz