D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

w Instytucie Historii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu naukowego magistra nauk humanistycznych w dyscyplinie historia,
 • posiadanie biegłej znajomości języka hiszpańskiego (w przypadku, gdy kandydat nie jest Polakiem język hiszpański powinien być jego językiem ojczystym),
 • posiadanie dobrej znajomości kultury i obyczajów współczesnej Hiszpanii,
 • posiadanie publikacji naukowych (preferowane publikacje w zakresie historii i kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych),
 • posiadanie doświadczenia w pracy nauczycielskiej: umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu historii (zwłaszcza historii powszechnej oraz historii Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego) na wszystkich poziomach nauczania oraz zajęć z cywilizacji i realioznawstwa współczesnej Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie osiągnięć w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy),
 • predyspozycje do pracy naukowej i ewentualne osiągnięcia na tym polu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 6 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 23 lipca 2019 r.

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2019, godz. 13:30 - Katarzyna Kulczycka