D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich

w Instytucie Filologii Słowiańskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii słowiańskiej z językiem rosyjskim, filologii rosyjskiej lub lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim (wymagana praca magisterska z zakresu językoznawstwa rosyjskiego);
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych (min. lista B) z zakresu współczesnego językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, przekładu tekstów specjalistycznych, w szczególności prawa celnego;
 • plan badań naukowych ze wskazaniem czasopism indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus, do których w okresie zatrudnienia zostaną złożone co najmniej dwa artykuły przedstawiające ich wyniki;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz terminologii i dokumentacji z zakresu prawa celnego;
 • posiadanie certyfikatu z zakresu języka rosyjskiego w sferze biznesu (poziom biegłości C1).

 

Dodatkowe atuty:

 • udokumentowane uczestnictwo w projektach unijnych lub grantach ministerialnych,
 • posiadanie certyfikatów z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, w tym poświadczonych.

 

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 6 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019, godz. 09:13 - Agnieszka Hunicz