Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Wydawnictwa KUL

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • min. 1 rok doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub w realizacji projektów managerskich/inwestycyjnych,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym oraz administracją samorządową,
 • umiejętność zarządzania i organizacji pracy własnej oraz zespołu,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność podejmowania decyzji,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • umiejętności analityczne i numeryczne,
 • stanowczość, komunikatywność, sumienność i otwartość,
 • odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • dyspozycyjność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie w zakresie kierowania projektami wydawniczymi,
 • doświadczenie w branży wydawniczej i znajomość przepisów prawa autorskiego.

 

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będą m.in.:

 • zarządzanie całokształtem działalności Wydawnictwa,
 • koordynowanie działań podległego personelu oraz współpracowników zewnętrznych  wyłonionych w drodze przetargów,
 • bieżąca analiza możliwości rozwoju Wydawnictwa i dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w uzgodnieniu z Władzami Uniwersytetu,
 • obsługa klientów (kosztorysy, umowy) w zakresie realizowanych zadań wydawniczych,
 • zarządzanie finansami: planowanie i realizacja budżetu wydawnictwa– odpowiedzialność za wynik ekonomiczny,
 • współorganizowanie przetargów na usługi wydawnicze,
 • konstruowanie planów wydawniczych oraz planów pracy podległych pracowników.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. pisemne opracowanie koncepcji zarządzania Wydawnictwem w perspektywie 3-5 lat w aspekcie zarządzania i kształtowania profilu wydawniczego,
 2. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 3. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 4. kwestionariusz personalny kandydata;
 5. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 6. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 7. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: dsp@kul.pl lub na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 20 października 2020 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2020, godz. 14:14 - Katarzyna Kulczycka