Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko inspektora ds. bhp

w Dziale Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

w Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek lub specjalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne uprawnienia bhp wynikające z obowiązujących przepisów),
 • wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok pracy w służbie bhp,
 • znajomość aktualnych przepisów dotyczących bhp oraz umiejętność praktycznego ich wykorzystywania,
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach,
 • posiadanie predyspozycji oraz umiejętności do przeprowadzania szkoleń,
 • wykonywanie zadań i dokumentacji związanej z zakresem pracy służby bhp,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 

Zakres zadań na ww. stanowisku:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Uczelni,
 • doradztwo w stosowaniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Uczelni,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje rozwiązań technicznych i organizacyjnych, mających na celu poprawę warunków pracy,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych,
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji stanowiskowych,
 • badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków profilaktycznych i kontrola ich realizacji,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • przeprowadzanie instruktażu ogólnego z zakresu bhp dla pracowników Uczelni, a także studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie spraw magazynu bhp, obsługa zamówień i dostaw celowych na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL.

 

Zadania pomocnicze i odpowiedzialność pracownika:

 • szczegółowy zakres działania i odpowiedzialności pracownika na stanowisku inspektora ds. bhp regulują odrębne przepisy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 30 czerwca 2021 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2021, godz. 15:48 - Katarzyna Kulczycka