Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs
na stanowisko inspektora nadzoru branży elektrycznej
w Sekcji Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

(umowa na czas zastępstwa, możliwe zatrudnienie na część etatu, nie mniej niż 1/2).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office oraz programów typu CAD;
 • wysoko rozwinięte umiejętności związane z nadzorowaniem robót budowlanych;
 • mile widziana umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów w programie Norma;
 • aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do projektowania.

 

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będą m.in.:

 • współpraca przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej (SWZ, opis przedmiotu zamówienia) dla prac projektowych i robót budowlanych w branży elektrycznej;
 • udział w procedurach udzielenia zamówień publicznych (Prawo zamówień publicznych);
 • kontrola wypełniania warunków umów zawartych przez Uczelnię z wykonawcami;
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków w branży elektrycznej;
 • koordynacja zadań w procesie inwestycyjnym i remontowym;
 • nadzór nad realizowanymi robotami remontowymi i inwestycyjnymi

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 5 kwietnia 2023 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2023, godz. 11:17 - Katarzyna Kulczycka