Kierownik

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

INSTRUKTORA

w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. ukończone studia wyższe z zakresu wychowania fizycznego,
 2. posiadanie uprawnień instruktorskich z samoobrony lub sportów walki,
 3. posiadanie uprawnień instruktorskich z minimum jednej z dyscyplin: badminton, wspinaczka sportowa, fitness, sporty siłowe, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa, nornic walking,
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z samoobrony (preferowane dla kobiet).

 

Dodatkowe atuty:

 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim,
 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć on-line z wychowania fizycznego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu KUL,

Lublin, ul. Konstantynów 1G, pok. 108

w terminie do dnia 14 października 2021 r. do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 października 2021 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 15 września 2021 r.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021, godz. 08:13 - Grzegorz Tutak