Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko kartografa

w Ośrodku Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: historia lub geografia,
 • umiejętność redagowania mapy,
 • umiejętność obsługi podstawowych programów graficznych, GIS i baz danych,
 • umiejętność krytyki źródeł kartograficznych i geograficzno – historycznych,
 • znajomość języka obcego umożliwiającego sprawną lekturę, wygłoszenie referatu i udział w dyskusji na konferencji.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych, nauk o Ziemi lub geografii społeczno-ekonomicznej,
 • umiejętność obsługi baz danych przestrzennych w tym podstawy języka SQL,
 • dorobek naukowy (publikacje, referaty, udział w projektach) w dziedzinie geografii i kartografii historycznej,
 • znajomość działalności oraz dorobku ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL (wcześniej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 18 października 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2019, godz. 13:03 - Katarzyna Kulczycka