Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Kontroli Wewnętrznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo,

 • minimum 5 – letni staż pracy; w tym min. 2 lata na stanowisku kierowniczym związanym z kontrolą wewnętrzną lub realizacją audytów,

 • znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o szkolnictwie wyższym oraz znajomość zagadnień związanych z kontrolą projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

 • bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office,

 • umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,

 • umiejętność zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy,

 • umiejętność podejmowania decyzji,

 • umiejętność skutecznej komunikacji,

 • odporność na stres,

 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu kontroli wewnętrznej lub audytu,

 • uprawnienia audytora lub biegłego rewidenta,

 • doświadczenie w controllingu organizacyjnym/finansowym,

 • doświadczenie zawodowe w pracy w komórce organizacyjnej zajmującej się kontrolą wewnętrzną lub audytem w szkole wyższej,

 • doświadczenie w opracowywaniu dokumentów kontrolnych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 • kwestionariusza personalnego kandydata,

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

 

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

 

do dnia 21 lutego 2014 r.

 

 

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2014, godz. 13:06 - Małgorzata Mroczek