Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika projektu

PWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w wymiarze ½ etatu

na okres od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • zarządzanie całością projektu, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem

 • kierowanie pracą personelu projektu

 • organizacja i przewodniczenie spotkaniom personelu projektu oraz Komitetu Sterującego

 • przygotowanie, we współpracy z Asystentem projektu, Specjalistą ds. rozliczeń finansowych i monitoringu oraz Koordynatorami ds. wdrożenia programu rozwojowego w Instytucie Filologii Francuskiej i Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL, sprawozdań z realizacji zadań w ramach projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej

 • prowadzenie korespondencji z Instytucją Pośredniczącą

 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem budżetu projektu oraz współpraca w przygotowaniu zmian do budżetu ze Specjalistą ds. rozliczeń finansowych i monitoringu

 • potwierdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym (legalności, celowości i gospodarności)

 • kontrola harmonogramu i wydatków projektu oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach

 • monitorowanie osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu, wynikających z przyjętych zapisów umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych zmian do umowy uzgodnionych w trakcie trwania w/w projektu

 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie

 • zarządzanie informacją i komunikacją w projekcie

 • przygotowanie i przeprowadzenie czynności związanych z procesem promocji projektu

 • udostępnianie dokumentacji i udzielanie informacji podmiotom wykonującym czynności kontrolne i audytorskie

 • zatwierdzanie, zgodnych z umową o dofinansowanie projektu, zamówień na wydatki w ramach wykonywanych zadań, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • dobra znajomość przepisów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • znajomość zasad dotyczących opracowania i realizacji projektów współpracy ponadnarodowej

 • co najmniej roczny staż pracy zawodowej na stanowisku kierowniczym w projekcie międzynarodowym i/lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel

 • dyspozycyjność (możliwość pracy w weekend)

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

 • umiejętność współpracy w zespole

 • dokładność i sumienność

 • wysoka kultura osobista

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury organizacyjnej KUL

 • doświadczenie w realizacji wielo-partnerskich projektów międzynarodowych

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 • kwestionariusza personalnego kandydata

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

do dnia 14 lutego 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2014, godz. 09:34 - Małgorzata Mroczek