Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs
na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową
w Dziale Administracji Obiektami

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
 • praktyczna znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • umiejętność obsługi klientów oraz dobrej komunikacji,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań,
 • inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • doświadczenie w zakresie planowania zajęć dydaktycznych,
 • znajomość systemu informatycznego w zakresie rezerwacji pomieszczeń oraz zarządzania salami,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

 

Zakres zadań na stanowisku Kierownika Sekcji ds. Zarządzania Infrastrukturą Lokalową:

 • wypracowywanie i usprawnianie narzędzi analitycznych i kryteriów, które będą służyły do monitoringu wykorzystania infrastruktury lokalowej KUL,
 • projektowanie planu przemieszczeń jednostek związanych ze zmianami na Uczelni wynikającymi ze zmian organizacyjnych, prowadzonych inwestycji, remontów i innych czynników mających wpływ na stan infrastruktury lokalowej,
 • projektowanie narzędzi informatycznych wspierających proces rezerwacji sal dydaktycznych we współpracy z Działem Teleinformatycznym oraz użytkownikami systemu komputerowego w celu wypracowywania optymalnego modelu rezerwacji sal w bazie S4A w oparciu o ustalone kryteria,
 • monitoring wykorzystania sal dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i administracyjnych,
 • monitorowanie działań innych jednostek w zakresie wykorzystania sal oraz przygotowywanie wytycznych w zakresie optymalizacji wykorzystania posiadanych pomieszczeń,
 • monitorowanie poprawności pod względem aktualizacji danych w bazie S4A w zakresie przydziału pomieszczeń oraz charakterystyki sal,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie pomieszczeń dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych,
 • opiniowanie wniosków o przydział, zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia,
 • opracowanie na podstawie zestawionych danych docelowych wskaźników wykorzystania infrastruktury lokalowej,
 • koordynowanie przydziału pomieszczeń poszczególnym jednostkom Uniwersytetu,
 • inicjowanie kontaktu z administracją wydziałową celem aktualizacji informacji o sposobach wykorzystania pomieszczeń,
 • cykliczne opracowywanie raportów w zakresie przydziału i wykorzystania pomieszczeń,
 • nadzór nad opracowaniem danych w postaci dokumentów elektronicznych w zakresie monitoringu przypisania oraz wykorzystania infrastruktury lokalowej KUL,
 • nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń elektronicznych w zakresie rezerwacji sal wykorzystywanych na organizację wydarzeń akcydentalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest KUL lub ich najem, każdorazowo ewidencjonowanych w systemie rezerwacji sal S4A,
 • nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń elektronicznych od organizatorów lub współorganizatorów konferencji oraz odpowiednich formularzy zgłoszeniowych konferencji,
 • nadzór nad rozliczaniem udziału uczestników w konferencjach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 23 września 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL)

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019, godz. 15:10 - Katarzyna Kulczycka