Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Sekcji Funduszy Europejskich

w Dziale Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie preferowane zarządzanie, ekonomia, administracja lub prawo,

 • minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce o podobnej specyfice działania,

 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz realizacji projektów,

 • znajomość przepisów krajowych: prawa pracy, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych i innych aktów prawnych regulujących tryb pozyskiwania i realizacji projektów,

 • dobra znajomość języka angielskiego,

 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

 • umiejętność kierowania zespołem,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, CMS).

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • studia podyplomowe lub szkolenia z zarządzania projektami UE, zarządzania zasobami ludzkimi,

 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, ponadnarodowych, innowacyjnych lub realizowanych w partnerstwie,

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami powyżej 2 mln zł,

 • znajomość struktury organizacyjnej KUL.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 • kwestionariusza personalnego kandydata,

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

do dnia 7 marca 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014, godz. 10:49 - Małgorzata Mroczek