Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko konserwatora

w Pracowni Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów

w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki specjalizacja – konserwacja papieru i skóry,
 • znajomość metod konserwacji materiałów bibliotecznych, zasad ich przechowywania, udostępniania i ekspozycji,
 • praktyczna i teoretyczna znajomość technik badawczych stosowanych w konserwacji obiektów bibliotecznych (chemicznych, biologicznych, fizycznych),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
 • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji, wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań:

 • prowadzenie konserwacji prewentywnej dla zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,
 • planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich, przygotowywaniu projektów konserwatorskich,
 • nadzór konserwatorski podczas wypożyczania zbiorów na wystawy,
 • udział w realizacji wystaw,
 • współpraca przy procesie digitalizacji zbiorów bibliotecznych,
 • prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją,
 • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej wykonanych prac.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 23 września 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019, godz. 09:23 - Anna Borkowska