Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Koordynatora ds. technicznych monitoringu

w Sekcji Ochrony, Monitoringu i Wewnętrznej Straży Porządkowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane kierunki lub specjalności w zakresie znajomości pracy urządzeń pracujących w sieci LAN i systemów bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia),
 • dobra obsługa i znajomość komputera,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows i pakietu biurowego MS Office,
 • dobra znajomość urządzeń pracujących w sieci LAN,
 • znajomość systemów bezpieczeństwa oraz systemów wspomagających ochronę osób i mienia,
 • znajomość przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres, spostrzegawczość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

 

Zakres zadań na stanowisku Koordynatora ds. technicznych monitoringu:

 • obsługa techniczna i nadzór systemów monitorujących, w tym central przeciwpożarowych KUL,
 • obsługa techniczna i nadzór systemów bezpieczeństwa takich jak: system kontroli dostępu, systemy włamania i napadu, system depozytorów kluczy,
 • raportowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach i usterkach technicznych wynikających z pracy urządzeń oraz zgłaszanie tego faktu firmom serwisującym,
 • obsługa i kontrola systemu telewizji dozorowej obiektów KUL, a także systemu parkingowego odczytywania tablic rejestracyjnych zintegrowanego z monitoringiem wizyjnym,
 • przygotowywanie wytycznych w zakresie konieczności rozbudowy systemu bezpieczeństwa technicznego obiektów KUL w zakresie ochrony osób i mienia na obiektach KUL,
 • obsługa, nadzór i kontrola pracy systemów bezpieczeństwa oraz urządzeń pracujących w sieci LAN.

Zadania pomocnicze i odpowiedzialność pracownika:

 • pozyskiwanie materiału dowodowego z monitoringu i udostępnianie organom ścigania na ich wniosek,
 • prowadzenie dokumentacji wynikających z regulacji wewnętrznych Uniwersytetu,
 • udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom z zakresu obsługi urządzeń komputerowych oraz systemów telewizji dozorowej oraz systemów przeciwpożarowych,
 • przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych dotyczących awarii technicznych, a następnie przekazywanie ich serwisantom celem wykonania naprawy,
 • weryfikacja terminowości wykonania napraw przez firmy zewnętrzne,
 • monitorowanie poprawności działania systemów przeciwpożarowych oraz systemów antywłamaniowych funkcjonujących w budynkach i na ochranianym obszarze.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 24 lipca 2020 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2020, godz. 07:51 - Katarzyna Kulczycka