Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kucharza

w Dziale Administracji Obiektami KUL w Kazimierzu Dolnym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność przygotowywania posiłków zamówionych przez gości obiektu, z uwzględnieniem: zasad zdrowego odżywiania, właściwego doboru surowców, stosowania odpowiednich technik sporządzania potraw
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • skrupulatność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i dyskrecja,
 • umiejętność obsługi klienta,
 • umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • minimum 6 – miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Osoba na stanowisku kucharza  będzie odpowiedzialna w szczególności za:

1. Obsługę bieżących rezerwacji, w szczególności: 

 • przyjmowanie i potwierdzanie rezerwacji pokoi gościnnych telefonicznie i na portalach internetowych, 
 • dbałość o właściwą obsługę gości wynajmujących pokoje.

2. Dokonywanie jakościowej oceny surowców, półproduktów oraz gotowych potraw, prawidłowe przechowywanie ich, oszczędne gospodarowanie nimi i zapobieganie ich stratom. Sporządzanie w podstawowym zakresie kalkulacji potraw. 

3. Terminowe przygotowywanie posiłków zamówionych przez gości obiektu 

4. Obsługę kasy fiskalnej i rzetelne rozliczanie wpływów. 

5. Zastępowanie kierownika Obiektu podczas nieobecności, w szczególności: 

 • kontakt z klientem poprzez obsługę poczty elektronicznej i komórkowego telefonu służbowego, 
 • naliczanie opłat za noclegi oraz wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego, 
 • nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego oraz terminowego wykonania obowiązków i zadań współpracowników, 
 • sporządzania ewidencji noclegów i wpływów. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin lub na adres e-mail: dsp@kul.pl

do dnia 9 listopada 2020 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 09:13 - Katarzyna Kulczycka