Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Kwestora KUL

(Dyrektora Finansowego – Głównego Księgowego)

 

Uniwersytet poszukuje osoby, która oprócz zapewnienia bezpieczeństwa gospodarowania środkami publicznymi i prywatnymi wesprze władze Uczelni w optymalizacji zarządzania procesami i finansami oraz w obszarze FK usprawni obsługę działalności podstawowej i komercyjnej. 

Idealny kandydat, poza odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, powinien charakteryzować się postawą życiową zgodną z wartościami katolickimi, które Uniwersytet promuje w Polsce i na świecie.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości;
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze finansowo-księgowym;
 • znajomość przepisów prawa dotyczących rachunkowości, podatków, finansów publicznych;
 • znajomość systemów ERP oraz doświadczenie w optymalizacji procesów;
 • kompetencje doradcze i menedżerskie;
 • otwartość i inicjowanie zmian;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w organizacji komercyjnej, w tym korzystającej ze środków publicznych;
 • znajomość struktury uczelni wyższych oraz zasad ich funkcjonowania;
 • posiadanie uprawnień biegłego rewidenta lub równorzędnych uprawnień międzynarodowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku Kwestora, zarządzając obszarami księgowości, finansów, płac i kontrollingu będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • Udział w kształtowaniu i prowadzenie polityki i strategii finansowej Uniwersytetu w uzgodnieniu z Rektorem.
 • Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego, budżetów cząstkowych, analiz wykonania oraz sprawozdań.
 • Zarządzanie płynnością finansową Uniwersytetu.
 • Prowadzenie analiz ekonomicznych operacji gospodarczych pod względem celowości i gospodarności.
 • Sporządzanie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej.
 • Przygotowywanie projektów procedur i przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo-księgowych.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. bankami, organami podatkowymi, instytucjami kontrolującymi).
 • Dokonywanie wstępnej, bieżącej i następczej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz związanych z nimi dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami racjonalnego gospodarowania i planem rzeczowo-finansowym.
 • Naliczanie i odprowadzanie zobowiązań publicznoprawnych.
 • Uzyskiwanie należności, w tym spornych oraz spłatę zobowiązań.
 • Opiniowanie projektów umów mogących skutkować powstaniem zobowiązań finansowych.
 • Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie:

 1. CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wybrani kandydaci zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji będą proszeni o przedstawienie następujących dokumentów:

 1. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wyszczególnione w CV;
 3. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy przesyłać do Działu Spraw Pracowniczych na adres:

dsp@kul.pl do dnia 24 czerwca 2021 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021, godz. 14:38 - Katarzyna Kulczycka