Kierownik

Studium Języków Obcych KUL

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w Studium Języków Obcych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii (specjalność: filologia angielska) oraz przygotowanie do pracy dydaktycznej (studia pedagogiczne lub specjalność nauczycielska na kierunku filologicznym z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego),
 2. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 3. doświadczenie lub gotowość do prowadzenia zajęć z języka specjalistycznego,
 4. gotowość do prowadzenia części zajęć w Filii KUL w Stalowej Woli.

 

Dodatkowym atutem będą:

 1. doświadczenie w pracy na uczelni wyższej,
 2. osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy, konferencje),
 3. doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).  

 

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych (Gmach Główny, pok. 226; tel. 81 445 4229) lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Studium Języków Obcych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 13 lipca 2022 r. do godz. 15:30 (data wpływu dokumentów do KUL).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2022 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 13 czerwca 2022 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2022, godz. 14:29 - Agnieszka Hunicz