Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ogłasza konkurs na stanowisko
LEKTORA

w Katedrze Sinologii

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadanie tytułu zawodowego magistra sinologii;
  2. bardzo dobra znajomość języka chińskiego;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  4. doświadczenie pedagogiczne jako dodatkowy atut.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL;
  2. curriculum vitae;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. dyplom ukończenia studiów II stopnia w zakresie sinologii - w przypadku uczelni zagranicznej nie ma konieczności nostryfikacji dyplomu na etapie rekrutacji;
  5. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku wygrania konkursu.

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. GG-145 w terminie do dnia 4 września 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2020 r.

 

Zatrudnienie na stanowisku lektora nastąpi w dniu 1 października 2020 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkania.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2020, godz. 09:09 - Katarzyna Kulczycka