K I E R O W N I K

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii (specjalność: filologia romańska) oraz przygotowanie do pracy dydaktycznej (studia pedagogiczne lub specjalność nauczycielska na kierunku filologicznym, szkolenia, kursy),
 • udokumentowane uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym także na uczelni,
 • doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania, tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • udokumentowane uprawnienia do nauczania innego języka np. francuskiego lub włoskiego,
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy, konferencje),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                           

w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. do godziny 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 lutego 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 22 stycznia 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 13:28 - Agnieszka Hunicz