Kierownik

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

LEKTORA

w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł zawodowy magistra filologii (specjalność: filologia angielska) oraz przygotowanie do pracy dydaktycznej (studia pedagogiczne lub specjalność nauczycielska na kierunku filologicznym),
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadają doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania, tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • posiadają doświadczenie lub są gotowe do prowadzenia zajęć z języka specjalistycznego.

 

Dodatkowe atuty:

 • udokumentowane uprawnienia do nauczania innego języka np.: francuskiego lub włoskiego,
 • doświadczenie w pracy na uczelni,
 • osiągnięcia w pracy dydaktycznej (wyróżnienia, nagrody, olimpiady, konkursy, konferencje).

 

      Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Al. Racławickie 14 pok. 230 B GG, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godziny 15.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 października 2019 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 12 września 2019 r.

 

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2019, godz. 14:42 - Agnieszka Hunicz