Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs

na stanowisko magazyniera bibliotecznego

w Bibliotece Uniwersyteckiej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • rzetelność, uczciwość, dokładność i obowiązkowość.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka obcego

Zakres zadań:

 • właściwe przechowywanie zbiorów:
 • przyjmowanie i ustawianie nowych przybytków w magazynie.
 • przyjmowanie i ustawianie nowych przybytków w magazynie.
 • nadzór nad zbiorami (ograniczenie dostępu osób postronnych),
 • okresowe kontrole zawartości i całości zbiorów - udział w pracach komisji skontrowej,
 • utrzymywanie porządku na półkach - ustalonej kolejności tomów i równego lica zbiorów,
 • tworzenie rezerw przestrzeni magazynowej - przesuwanie zbiorów,
 • montaż i demontaż regałów,
 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych włączanych i wyłączanych z magazynu Biblioteki,
 • prace porządkowe - przenoszenie większych partii książek i czasopism, doraźne odkurzanie zbiorów.
 • Udostępnianie zbiorów:
 • realizacja zamówień czytelników - wyszukiwanie oraz włączanie woluminów,
 • prowadzenie statystyki udostępnień zbiorów.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz personalny kandydata;
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 12 września 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2019, godz. 09:24 - Anna Borkowska