Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

młodszy inspektor nadzoru branży sanitarnej

w Sekcji Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

  

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
 • doświadczenie w realizacji robót w zakresie budowy instalacji sanitarnych, w szczególności uwzględniających znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji chłodu;
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji instalacji sanitarnych w obiektach kubaturowych;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office oraz programów typu CAD.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów w programie Norma;
 • posiadanie uprawnień do projektowania oraz uprawnień do eksploatacji lub eksploatacji
  i dozoru urządzeń i instalacji gazowych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie inwentaryzacji instalacji sanitarnych w obiektach KUL w wersji elektronicznej w programie typu CAD;
 • prowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków w zakresie instalacji sanitarnych;
 • współpraca z wykonawcami realizującymi usługi na rzecz KUL w zakresie konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • nadzór nad usługami wewnętrznymi w branży sanitarnej wykonywanymi przez pracowników KUL;
 • współpraca przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ, opis przedmiotu zamówienia) dla prac projektowych i robót budowlanych w branży sanitarnej;
 • analiza i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalizację pracy instalacji sanitarnych w obiektach KUL

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 22 lutego 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019, godz. 13:25 - Katarzyna Kulczycka