Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ogrodnik terenów zieleni w Sekcji Zieleni

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze (preferowane: techniczne, rolnicze),
 • praktyczna znajomość rozpoznawania gatunków roślin oraz ich wymagań glebowych i klimatycznych,
 • odporność na pracę w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • praktyczna umiejętność obsługi urządzeń wykorzystywanych do pracy w ogrodnictwie
 • znajomość stosowania środków ochrony roślin,
 • samodzielność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • samodyscyplina i dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • prawo jazdy kategorii T, B;
 • ukończone kursy m. in. w zakresie kształtowania terenów zieleni, dendrologii, pielęgnacji i konserwacji drzew i krzewów.

Zakres wykonywanych zadań:

 • zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości terenów wokół nieruchomości KUL;
 • kształtowanie przestrzeni zielonej wokół obiektów na wszystkich posesjach należących do KUL;
 • prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w przestrzeniach zielonych i innych terenach KUL polegające na:

- odchwaszczaniu i pielęgnacji terenów w tym rabatów i trawników

- podlewaniu roślin,

- zasilaniu nawozami mineralnymi,

- wykonywaniu nowy nasadzeń,

- pielęgnacji bylin, pnączy, roślin okrywowych, krzewów w tym formowaniu

- grabieniu i zwożeniu liści,

- zabezpieczaniu roślin przed zimą.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 12 sierpnia 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Anna Borkowska
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2019, godz. 09:03 - Anna Borkowska