Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

portier - konserwator

w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie

w Stalowej Woli

(1 etat i ¾ etatu)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
 • umiejętność wykonywania drobnych robót budowlanych, ślusarskich, hydraulicznych;
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu monitoringu budynku;
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • skrupulatność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 • umiejętność obsługi klienta i dobra komunikacja.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (programy Word, Excel);
 • posiadanie uprawnień SEP elektrycznych – eksploatacyjnych lub SEP gazowych – eksploatacyjnych.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie bieżących napraw;
 • zmianowy system pracy;
 • pełnienie dyżurów w obiekcie;
 • prace porządkowe na zewnątrz budynku;
 • prace porządkowe wewnątrz budynku;
 • wydawanie kluczy do pomieszczeń w obiekcie;
 • kontrola ruchu osobowego i samochodowego na terenie obiektu;
 • obserwacja monitoringu i przeciwdziałanie negatywnym działaniom na terenie obiektu;
 • reagowanie w sytuacjach nagłych i awaryjnych;
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie
ul. Kwiatkowskiego 3a, Stalowa Wola, tel. 81 454 55 03 lub ul. Ofiar Katynia 6a, tel. 81 454 55 17

lub przesłać na adres:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli

u. Kwiatkowskiego 3a

37-450 Stalowa Wola

do dnia 30 sierpnia 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

 

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019, godz. 14:31 - Katarzyna Kulczycka