Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

w Dziale Administracji Obiektami

(w wymiarze ½ etatu)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe;
 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami;
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków;
 • skrupulatność, odpowiedzialność, dyskrecja;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • umiejętność obsługi klienta i dobrej komunikacji interpersonalnej;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  porządkowej;
 • doświadczenie w pracy na równorzędnym stanowisku.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • sprzątanie przydzielonych pomieszczeń, a w szczególności: czyszczenie toalet, opróżnianie koszy na śmieci, odkurzanie wykładzin, mycie podłóg, czyszczenie blatów biurek oraz mebli a także mycie okien;
 • dbanie o estetykę pomieszczeń uniwersyteckich;
 • usuwanie z tablic informacyjnych nieaktualnych plakatów oraz innych informacji;
 • kontrola i uzupełnienie stanu środków higienicznych;
 • zamykanie pomieszczeń po zakończonej pracy;
 • utrzymywanie w należytym stanie powierzonego sprzętu;
 • zgłaszanie administratorowi budynku usterek i stwierdzonych awarii w czasie wykonywania prac porządkowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 18 lutego 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019, godz. 15:29 - Katarzyna Witek