Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalista ds. rekrutacji

w Dziale Komercjalizacji Wiedzy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych [fundusze krajowe, fundusze europejskie, FAMI]
 • bardzo dobra znajomość Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz  przepisów dotyczących programu,
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Funduszy Europejckich,
 • znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS, FAMI,
 • wiedza z zakresu zagadnień związanych z PZP i konkurencyjnością,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel, umiejętność obsługi baz danych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej,
 • dokładność, rzetelność i sumienność,
 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, spotkań informacyjno-promocyjnych, wszelkiego rodzaju wydarzeń promocyjnych,
 • znajomość środowiska grupy docelowej – cudzoziemcy przybywający na terenie Polski,
 • znajomość realiów funkcjonowania uczelni wyższych, w szczególności znajomość struktury organizacyjnej KUL.

 

Zakres zadań:

 

 • Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem i harmonogramem projektu, w szczególności, rekrutacja, obsługa administracyjna, promocyjno-informacyjna, udzielanie wszelkich informacji i promowanie wszelkimi możliwymi kanałami wsparcia oferowanego w projekcie.
 • Prowadzenie monitoringu rekrutacji pod kątem zrealizowania wskaźników rezultatów i produktów projektu.
 • Opracowanie i prowadzenie pozostałej dokumentacji projektu, w szczególności dokumentacji rekrutacyjnej i dokumentacji uczestników projektu.
 • Kontakt z Partnerami ws. rekrutacji, organizowanie spotkań i wydarzeń promocyjnych.
 • Znajomość języków obcych, preferowany angielski.
 • Raportowanie wobec przełożonych w zakresie postępów realizacji projektu.
 • Analiza raportów pokontrolnych. Reprezentowanie przed organami kontrolującymi.
 • Kontrola zgodności działań projektowych z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem a także dokumentami programowymi.
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej.
 • Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień  kierowanych drogą elektroniczną telefonicznie lub w formie pisemnej odpowiednim organom.
 • Bieżąca analiza  zmian  w przepisach i Wytycznych dotyczących realizacji projektu, w szczególności Podręcznik dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach FAMI, Dokumenty programowe i prawo UE, wzory dokumentów FAMI.
 • Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji  dla potrzeb jednostek kontrolujących.
 • Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 23 sierpnia 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2019, godz. 14:54 - Katarzyna Witek