Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. rozliczeń projektów

w Dziale Komercjalizacji Wiedzy

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie w pracy w projektach UE: min. 1 rok doświadczenia przy realizacji min. 1 projektu EFS POKL/POWER/inny fundusz na podobnym stanowisku, potwierdzenie poprawnego rozliczenia min. 1 projektu EFS,
 • bardzo dobra znajomość Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz  przepisów dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, znajomość przepisów w zakresie FAMI w tym podręcznika dla beneficjenta (w tym prawo krajowe),
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020, POWER, FAMI, inne fundusze,
 • znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS, POKL, RPO, POWER, FAMI,
 • podstawowa wiedza z zakresu zagadnień związanych z PZP i konkurencyjnością,
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej,
 • dokładność, rzetelność i sumienność,
 • opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • terminowość w wykonywaniu obowiązków,
 • wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność rozliczania projektów unijnych,
 • znajomość realiów funkcjonowania uczelni wyższych, w szczególności znajomość struktury organizacyjnej KUL.

 

Zakres zadań:

 • bieżące monitorowanie stanu wykonania budżetów projektów,
 • prowadzenie monitoringu wydatków w projektach,
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami obowiązującymi na KUL,
 • współpraca z księgowością w zakresie całości rozliczenia i zamknięcia projektów,
 • nadzór nad prawidłowością wydatkowania budżetu,
 • kontrola zgodności wydatków w projekcie z wytycznymi programu, zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie oraz z Instrukcją Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych,
 • przygotowanie, we współpracy z księgowością, wniosków o płatność oraz przedstawianie ich do akceptacji Kierownika projektu,
 • w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP/IP2) błędów w złożonym wniosku o płatność, przygotowanie dokumentów do uzupełnienia i poprawienia wniosku o płatność lub złożenie dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
 • aktualizacja harmonogramów płatności zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji projektu,
 • samodzielne przygotowanie, procedowanie i archiwizacja wniosków o płatność,
 • sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu na podstawie umów cywilnoprawnych i przedstawianie ich w/w osobom do sprawdzenia i podpisu,
 • przyjmowanie dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających zakupy towarów i usług dokonywanych w ramach projektu od osób/instytucji odpowiedzialnych za powstawanie kosztów,
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów finansowych,
 • elektroniczna rejestracja dokumentów finansowych w systemie S4A,
 • przekazanie dowodów zakupów do podpisu innych osób upoważnionych i przekazanie do realizacji, naliczanie i rozliczanie kosztów pośrednich,
 • nadzór na przepływami finansowymi w projekcie,
 • nadzór nad kadrą zatrudnioną do projektu pod kątem postępu rozliczeń i przepisów wytycznych,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą, w tym obsługa projektu w systemie SL2014(jeśli dotyczy),
 • raportowanie wobec przełożonych w zakresie postępów realizacji projektu, współpraca z partnerami projektu (jeśli dotyczy),
 • analiza raportów pokontrolnych,
 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień  kierowanych drogą elektroniczną telefonicznie lub w formie pisemnej,
 • bieżąca analiza  zmian  w przepisach i Wytycznych dotyczących realizacji projektów,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji  dla potrzeb jednostek kontrolujących,
 • przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych,
 • inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 2 sierpnia 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2019, godz. 15:08 - Katarzyna Kulczycka