Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista – ekspert merytoryczny w projekcie

w Dziale Komercjalizacji Wiedzy

(zatrudnienie przewidywane do 30 czerwca 2019 r.)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk społecznych, ochrony zdrowia, nauk prawnych;
 • minimum 1,5 - roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • minimum 2-letnie doświadczenia w zakresie polityki społecznej: m.in.: badania, analizy, doświadczenia zawodowego lub współpraca w instytucjach, opracowanie (np. raportów, dokumentów, diagnoz związanych z strategią rozwiązywania problemów społecznych);
 • udokumentowana wiedza dotycząca zasad i mechanizmów związanych z obszarem przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (min. publikacje, raporty, ekspertyzy, projekty);
 • umiejętność diagnozowania rzeczywistości społecznej;
 • doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych w zakresie ekonomii społecznej;
 • znajomość realiów i przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni wyższych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • umiejętność wyszukiwania informacji i pozyskiwania danych;
 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;
 6. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych
  w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

do dnia 12 lutego 2019 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Kulczycka
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019, godz. 15:08 - Katarzyna Kulczycka