Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty do spraw remontów

w Sekcji Konserwacji i Remontów

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby respektujące katolicki charakter Uczelni, spełniające następujące wymagania:

 

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
 • minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji robót remontowych obiektów kubaturowych;
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu programów typu Office (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny);
 • wysoko rozwinięte umiejętności związane z nadzorowaniem prac remontowych
  i konserwacyjnych;
 • umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów w programie Norma;
 • mile widziana znajomość obsługi programów typu CAD.

 

Osoba na stanowisku specjalisty do spraw remontów będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 

 • współpracę z innymi pracownikami przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej (SWZ, opis przedmiotu zamówienia, kosztorys, przedmiar robót) dla prac remontowych w branży budowlanej;
 • udział w procedurach udzielenia zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe);
 • przygotowywanie dokumentacji do zamówień realizowanych w oparciu o regulamin zakupów
  na KUL;
 • kontrolę wypełniania warunków umów zawartych przez uczelnię z wykonawcami, dostawcami;
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń awaryjnych w systemie elektronicznym;
 • koordynację zadań w procesie remontowym;
 • bieżącą kontrolę stanu technicznego budynków;
 • nadzór nad bieżącą konserwacją i dokonywaniem napraw budynków.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy;
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. kwestionariusz personalny kandydata;
 4. klauzula informacyjna rekrutacja do pracy;
 5. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)

lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

adres mailowy: dsp@kul.pl

do dnia 22 czerwca 2023 r. (data wpływu dokumentów do KUL).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023, godz. 12:55 - Katarzyna Kulczycka