Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu

w projekciePWP – Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy”

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w wymiarze ½ etatu

na okres od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • weryfikacja zgodności prowadzonych działań finansowych z umową o dofinansowanie, bieżące monitorowanie stanu wykonania budżetu projektu

 • nadzór nad prawidłowością wydatkowania budżetu, w tym kontrola zgodności wydatków w projekcie z wytycznymi programu, zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie oraz z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych na KUL, sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych i ich opisywanie

 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w tym przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej

 • przygotowanie, wspólnie z Kierownikiem projektu i Koordynatorami ds. wdrażania programu rozwojowego w Instytucie Filologii Słowiańskiej i Instytucie Filologii Romańskiej KUL, propozycji zmian w projekcie w części finansowej

 • monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowalności.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki związane z finansami i ekonomią)

 • udokumentowana znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2

 • dobra znajomość przepisów dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • znajomość zasad dotyczących tworzenia i realizacji projektów współpracy ponadnarodowej

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, w szczególności MS Word i MS Excel

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy

 • umiejętność współpracy w zespole

 • dokładność i sumienność

 • terminowość w wykonywaniu obowiązków

 • wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury organizacyjnej KUL

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z księgowością/finansami,

 • doświadczenie w realizacji wielo-partnerskich projektów międzynarodowych

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych

 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 • kwestionariusza personalnego kandydata

 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni

 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych

(Gmach Główny, pok. 141) w godz. 7.30 – 15.00

do dnia 14 lutego 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2014, godz. 09:33 - Małgorzata Mroczek