Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

STARSZEGO WYKŁADOWCY

w Katedrze Sinologii

w Instytucie Filologii Klasycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają dyplom magistra lub równoważny dyplom uczelni chińskiej w zakresie filologii chińskiej lub pedagogiki,
 2. biegłą znajomość języka chińskiego, w tym umiejętność posługiwania się zarówno znakami tradycyjnymi, jak i uproszczonymi,
 3. doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym przygotowanie do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki współczesnego i klasycznego języka chińskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora KUL,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magistra,
 5. autoreferat uwzględniający osiągnięcia w uczeniu języka chińskiego na poziomie uczelni wyższej,
 6. wykaz publikacji,
 7. oświadczenie stwierdzające, że KUL będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb prowadzenia kierunku studiów sinologia, w przypadku wygrania konkursu.

 

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 18 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 października 2013 r.

Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 listopada 2013 r.

 

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

Lublin, 11 października 2013 r.

Autor: Agnieszka Matraszek
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2013, godz. 08:45 - Agnieszka Hunicz