D z i e k a n

Wydziału Nauk Społecznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

WYKŁADOWCY

w Katedrze Psychologii Osobowości

w Instytucie Psychologii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie psychologii,
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora w innej dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych,
 • co najmniej 8 – letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej, w tym co najmniej 4 – letnie w prowadzeniu zajęć z psychologii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • doświadczenie w zakresie organizowania naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej, w tym w zakresie redagowania materiałów, np. tom streszczeń lub program konferencji.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu psychologii lub innych nauk humanistycznych lub społecznych (referat lub plakat),
 • posiadanie publikacji z zakresu psychologii i innych nauk humanistycznych lub społecznych,
 • praktyczna znajomość pakietu statystycznego w rodzaju SPSS lub „Statistica”, potwierdzona certyfikatem lub opinią eksperta bądź przełożonego.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,                            

w terminie do dnia 16 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 28 czerwca 2019 r.

Autor: Agnieszka Hunicz
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019, godz. 11:44 - Agnieszka Hunicz