Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
ogłasza konkurs na stanowisko 
Zastępcy Kwestora


Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, respektujące chrześcijański system wartości i spełniające następujące wymagania:

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe, preferowane: finanse i rachunkowość, ekonomia, prawo lub ukończone studia podyplomowe z rachunkowości,
 • minimum 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 2- letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • dobra znajomość przepisów o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zasad gospodarki finansowej uczelni wyższej, ustaw podatkowych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • samodzielność, uczciwość i odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • posiadanie uprawnień biegłego rewidenta.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 • kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
(Gmach Główny, pok. 141; tel. 81 445 40 05)
lub przesłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
Dział Spraw Pracowniczych, Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
do dnia 30 maja 2014 r.

Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2014, godz. 14:07 - Małgorzata Mroczek