Zarządzenie
Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zasad działania organizacji studenckich i organizacji doktorantów

 

 

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się szczegółowe zasady działania uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych
organizacji doktorantów, zwanych dalej „organizacjami”.


§ 2


1. Organ organizacji niezwłocznie informuje prorektora właściwego ds. studenckich o jej powstaniu.
Rejestr organizacji jest jawny.
2. Sprawy techniczno–organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru organizacji prowadzi sekretariat
prorektora właściwego ds. studenckich.


§ 3


1. Informacja o powstaniu organizacji powinna zawierać:
1) nazwę organizacji;
2) listę członków założycieli w liczbie co najmniej dziesięciu osób, składającą się z ich imion i
nazwisk, nazw wydziałów, roku studiów, numerów albumów, własnoręcznych podpisów;
3) skład komitetu założycielskiego w liczbie co najmniej dwóch osób wraz z numerem telefonu
kontaktowego i adresem e-mail;
4) imię i nazwisko nauczyciela akademickiego KUL, który miałby objąć funkcję kuratora.
2. Wzór informacji o powstaniu organizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4


1. Funkcję kuratora organizacji może objąć nauczyciel akademicki KUL. Wniosek o powołanie do
pełnienia funkcji kuratora opiniuje właściwa dla miejsca zatrudnienia rada wydziału.
2. Kuratorów organizacji powołuje na okres czteroletniej kadencji Rektor, po konsultacji z uprawnionym
organem organizacji.
3. Kadencja kuratora zostaje skrócona w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub
w przypadku ustania stosunku pracy na KUL.
4. Kadencja kuratora może zostać skrócona w przypadku, gdy jego działalność narusza przepisy prawa,
Statut KUL lub Regulamin organizacji.
5. Kadencję kuratora skraca Rektor, jednocześnie powołując nowego kuratora dla organizacji
z zachowaniem zapisów ust. 1.


§ 5


1. Do informacji o powstaniu organizacji należy dołączyć Regulamin organizacji oraz protokół wyboru
komitetu założycielskiego przez członków założycieli.
2. Regulamin organizacji powinien określać w szczególności:
1) nazwę organizacji;
2) cele organizacji oraz sposoby ich realizacji;
3) zasady nabywania i utraty członkostwa;
4) prawa i obowiązki członków;
5) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji;
6) sposób reprezentacji organizacji;
7) tryb podejmowania decyzji w sprawach bieżącej działalności organizacji;
8) tryb postępowania z dokumentacją wewnętrzną organizacji;
9) tryb uchwalania Regulaminu i jego zmian;
10) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji.
3. Wzór Regulaminu organizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Tekst ma charakter
przykładowy i może być modyfikowany przez organizację, o ile będzie zawierać elementy określone
w ust. 2 i nie stoi w sprzeczności z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu, jak i prawem
powszechnie obowiązującym.


§ 6


Komitet założycielski organizacji przekazuje niezwłocznie informację o powstaniu organizacji,
Regulamin organizacji wraz z załącznikami do prorektora właściwego ds. studenckich, nie później niż w
ciągu 14 dni od powstania organizacji.


§ 7


W rejestrze organizacji są gromadzone następujące dane:
1) nazwa organizacji;
2) data rejestracji i numer rejestru;
3) siedziba i adres organizacji (jeśli posiada);
4) imiona i nazwiska członków zarządu z danymi kontaktowymi;
5) informacje o złożonych wnioskach, sprawozdaniach i rozliczeniach;
6) informacje o rozwiązaniu organizacji;
7) informacja o osobie pełniącej funkcję kuratora organizacji.


§ 8


Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego informowania na piśmie prorektora właściwego ds.
studenckich o zmianach Regulaminu organizacji oraz o zmianach w składzie zarządu, nie później niż w
ciągu 14 dni od dokonania zmiany. Do informacji należy załączyć dokumentację potwierdzającą
dokonanie zmian, w szczególności protokół z posiedzenia właściwego organu organizacji.


§ 9


1. Organizacja w terminie do 31 października każdego roku składa prorektorowi właściwemu ds.
studenckich sprawozdanie z działalności za ubiegły rok akademicki. Wzór sprawozdania rocznego z
działalności organizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Organizacja jest zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego z każdego realizowanego grantu
w ciągu 30 dni po jego zrealizowaniu, w szczególności w przypadku przyznania przez uprawniony
organ Uniwersytetu, Samorząd Studentów lub Samorząd Doktorantów środków materialnych na jego
realizację. Sprawozdanie jest składane w pierwszej kolejności do Działu Księgowości w celu jego
weryfikacji, a następnie przekazywane organowi, który przyznał środki materialne w celu
zatwierdzenia. Kopie zatwierdzonego sprawozdania należy przekazać do sekretariatu prorektora
właściwego ds. studenckich i Działu Księgowości. Wzór sprawozdania finansowego stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Zatwierdzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, jest warunkiem ubiegania się o kolejne środki
materialne na działalność organizacji.
4. W terminie do 31 marca każdego roku organizacja składa w Dziale Kształcenia aktualną listę
członków wraz z informacją, kto pełni funkcję przewodniczącego.


§ 10


1. Rektor uchyla akt organu organizacji niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
Statutem KUL, Regulaminem studiów lub Regulaminem organizacji.
2. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu organu organizacji służy, w terminie 30 dni od dnia jego
doręczenia, skarga do sądu administracyjnego.


§ 11


1. Rozwiązanie organizacji następuje na podstawie decyzji członków organizacji, podjętej zgodnie z
postanowieniami Regulaminu organizacji. O podjętej decyzji organizacja niezwłocznie informuje
prorektora właściwego ds. studenckich.
2. Rozwiązanie organizacji może również nastąpić na podstawie decyzji administracyjnej Rektora, jeżeli
rażąco lub uporczywie narusza ona przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut KUL,
Regulamin studiów lub Regulamin organizacji.


§ 12


Traci moc zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu rejestracji organizacji studenckich i organizacji
doktorantów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-81/12).


§ 13


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 23:38 - Małgorzata Panas