Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu KUL, w związku z art. 104² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania wszystkich pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. administracji i finansów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Rektor KUL

 

 

Regulamin pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [PDF]

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy oraz wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 13:00 - Damian Liszka