Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy oraz wprowadzenia

Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Na podstawie art. 29 ust. 3 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu pracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 

1. § 71 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości w miejscu pracy.

2. Pracodawcy przysługuje prawo badania stanu trzeźwości pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia przebywania pracownika pod wpływem alkoholu w miejscu pracy lub spożywania alkoholu w miejscu pracy.

3. Pracodawcy przysługuje prawo przeprowadzenia rutynowego badania stanu trzeźwości pracownika bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednich przełożonych i polega na niedopuszczaniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazują na spożycie alkoholu, albo jeżeli uzasadniają to inne okoliczności, w szczególności pozytywny wynik przeprowadzonego badania stanu trzeźwości.

5. Pracownik może odmówić przeprowadzenia badania stanu trzeźwości."

 

2. § 72 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawą do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu do pracy z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu pracy, Regulaminu pracy i odpowiednich przepisów wewnętrznych jest stwierdzenie przez osoby pełniące nadzór nad pracownikami, że z zachowania pracownika, w szczególności jego wyglądu, zapachu wynika, że jest w stanie po spożyciu alkoholu.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Pracodawca powinien przeprowadzić badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkomatu.

3. Okoliczności stanowiące podstawę niedopuszczenia do pracy powinny być podane pracownikowi do wiadomości."

 

3. § 73 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracownika przy użyciu urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkomatu, określi Rektor w odrębnym zarządzeniu."

 

4. § 74 otrzymuje brzmienie:

„Kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są do wezwania Policji lub Pogotowia Ratunkowego w sytuacji, gdy pracownik w stanie nietrzeźwym swoim zachowaniem stwarza zagrożenie swojego życia lub zdrowia albo zagraża zdrowiu lub życiu innych osób."

 

§ 2

Wprowadza się Instrukcję przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor KUL

 

 

Instrukcji przeprowadzania badania stanu trzeźwości pracowników KUL [PDF]

Załączniki do instrukcji (protokół badania, oświadczenia, notatka służbowa) [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 22:43 - Damian Liszka