Dziekan kieruje wydziałem.

 • Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników oraz przełożonym i opiekunem studentów i doktorantów wydziału; czuwa nad sprawami naukowymi, wychowawczymi, administracyjnymi i gospodarczymi wydziału. Ponadto dziekan:
  1. opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
  2. zarządza jakością kształcenia i badań naukowych na wydziale;
  3. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
  4. dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału;
  5. zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia, zgodnie z regulaminem studiów;
  6. podejmuje decyzje w sprawach studentów i doktorantów na zasadach określonych w regulaminie studiów i w regulaminie studiów doktoranckich;
  7. powołuje komisje dziekańskie;
  8. przewodniczy posiedzeniom rad wydziału, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność;
  9. zapewnia realizację uchwał rady wydziału;
  10. występuje do właściwego ministra o środki na badania naukowe prowadzone przez wydział;
  11. dysponuje i zarządza środkami finansowymi wydziału;
  12. dba o przestrzeganie prawa i dyscyplinę pracy na wydziale;
  13. ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych na wydziale;
  14. podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi;
  15. dba o aktywność społeczno-organizacyjną pracowników, doktorantów i studentów wydziału.
 • Dziekan realizuje politykę osobową wydziału, w tym:
  1. za zgodą rady wydziału, na wniosek dyrektora instytutu lub z własnej inicjatywy, występuje do Rektora z wnioskiem o ogłoszenie konkursu dotyczącego zatrudnienia nauczyciela akademickiego na wydziale;
  2. przeprowadza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich;
  3. występuje z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
  4. co najmniej raz w okresie kadencji składa Senatowi sprawozdanie z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału.
 • W odniesieniu do jednostek organizacyjnych wydziału niewchodzących w skład instytutów dziekan wykonuje zadania kierownika jednostki
 • Dziekan może brać udział w posiedzeniach instytutów wydziału.
 • Dziekan może uchylić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami lub dobrem Uniwersytetu.
 • Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.
 • Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.
 • Dziekanowi podlega korespondencja urzędowa dotycząca wydziału. Wszystkie pisma jednostek organizacyjnych wydziału i ich organów dziekan może zaopatrzyć swoją opinią.
 • Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy prodziekana lub prodziekanów.
 • Zakres kompetencji prodziekana określa dziekan.

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2013, godz. 20:11 - Andrzej Zykubek