1. Dziekan kieruje wydziałem.
2. Podstawowym zadaniem dziekana jest nadzorowanie działalności badawczej i dydaktycznej prowadzonej w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych wydziału.

3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników oraz przełożonym i opiekunem studentów wydziału; zajmuje się sprawami dotyczącymi nauczania i wychowania na wydziale oraz działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Czuwa nad sprawami administracyjnymi i gospodarczymi wydziału.

4. Dziekan może występować do rektora, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę instytutu, o utworzenie jednostki badawczej w postaci katedry lub jednostki.

5. Do kompetencji dziekana należą w szczególności:

 

 • opracowanie i realizacja strategii rozwoju wydziału w zakresie dydaktyki zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu;
 •  przygotowanie projektów programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 • rozdzielanie zajęć dydaktycznych pomiędzy jednostki organizacyjne wydziału;
 • zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z regulaminem studiów;
 • podejmowanie decyzji w sprawach studentów w zakresie określonym w upoważnieniu rektora i na zasadach określonych w regulaminie studiów;
 •  powoływanie komisji dziekańskich;
 • dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi wydziału;
 • dbanie o przestrzeganie prawa i dyscyplinę pracy na wydziale;
 • podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • dbanie o aktywność społeczno-organizacyjną pracowników i studentów wydziału.

 

6. Dziekan realizuje politykę osobową wydziału, w tym:

 

 • z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika katedry zaopiniowany przez dyrektora instytutu występuje do rektora z wnioskiem o ogłoszenie konkursu dotyczącego zatrudnienia nauczyciela akademickiego na wydziale;
 • przeprowadza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich;
 • opiniuje wnioski w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich;
 • co najmniej raz w okresie kadencji składa senatowi sprawozdanie z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności dydaktycznej i rozwoju wydziału.

 

7. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych wydziału niewchodzących w skład instytutów dziekan wykonuje zadania przełożonego kierownika jednostki.

8. Dziekanowi podlega korespondencja urzędowa dotycząca wydziału. Wszystkie pisma jednostek organizacyjnych wydziału i ich organów dziekan może zaopatrzyć swoją opinią.

 

 • Dziekan może powołać, za uprzednią zgodą Rektora, na czas swojej kadencji, prodziekana do spraw studenckich i prodziekana do spraw kształcenia. W razie potrzeby dziekan może powoływać pełnomocników oraz określić zakres ich zadań i kompetencji. Dziekan odwołuje prodziekana i pełnomocników.
 • Powołanie prodziekana do spraw studenckich wymaga uzgodnienia przez dziekana z wydziałowym samorządem studentów. Niezajęcie przez samorząd stanowiska, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od dnia doręczenia propozycji wskazującej kandydata oznacza akceptację kandydatury

 

Na podstawie Statut Uniwersytetu

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020, godz. 10:00 - Grzegorz Tutak