Zarządzenie

Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznej Sieci Komputerowej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Wewnętrznej Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Rektora KUL z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznej Sieci Komputerowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

/-/ ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor KUL

 

 

Regulamin Wewnętrznej Sieci Komputerowej KUL [PDF]

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2013, godz. 14:09 - Damian Liszka