Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na usługę tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski podczas szkoleń z komunikacji interpersonalnej i społecznej w projekcie pn. „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie PLBU.04.02.00-06-0433/17-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 wykaz głównych usług

 

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 09:45 - Małgorzata Panas