Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju KUL na lata 2020-2025

(815/II/1)

 

         Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85) oraz § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu KUL, na wniosek Rektora KUL postanawia, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Strategię rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2020-2025, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc Strategia rozwoju KUL na lata 2014-2020, przyjęta Uchwałą Senatu KUL z dnia 29 maja 2014 r. (nr 740/III/1).

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Strategii powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, godz. 14:32 - Małgorzata Panas