Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju KUL na lata 2014-2020

(740/III/1)

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek JM Księdza Rektora, na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) oraz § 29 ust. 2 Statutu KUL, postanawia, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Strategię rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2014-2020, stanowiąca załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc Strategia rozwoju KUL na lata 2008-2018, przyjęta Uchwałą Senatu KUL nr 681/II/4 z dnia 4 grudnia 2008 r., zmieniona Uchwałą Senatu KUL nr 711/II/4 z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Strategii powierza się Prorektorowi ds. nauki i rozwoju.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu KUL

/-/ ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Strategia rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Autor: Damian Liszka
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2014, godz. 15:14 - Anna Hałas