Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

 

 

Regulamin konkursu na nabór partnera

Załącznik nr 1

 

Unieważnienie konkursu

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 12:35 - Małgorzata Panas