Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”.

 

 

Formularz oferty

Regulamin konkursu

 

Informacja o wyborze partnera

Autor: Małgorzata Panas
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 12:58 - Małgorzata Panas