Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: VECTASHIELD® Antifade Mounting Medium, na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu usuwającego DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterii, fagów oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni roboczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu usuwającego DNA, RNA, DNazy, RNazy, bakterii, fagów oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni roboczych na potrzeby grantu badawczego  w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę testów API ZYM wraz ze specjalistycznymi odczynnikami

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę testów API ZYM wraz ze specjalistycznymi odczynnikami na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej"  dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Oferta na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego” w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie


Konkurs na nabór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

 

 

Regulamin konkursu na nabór partnera

Załącznik nr 1

 

Unieważnienie konkursu


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego n-Octadecane

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego n-Octadecane, 99% na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika PCR mix RAPID, 200 reakcji w 25 µl do amplifikacji genu 16S na potrzeby grantu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika PCR mix RAPID, 200 reakcji w 25 µl do amplifikacji genu 16S na potrzeby grantu realizowanego w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Oferta na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów ..."

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów: koszty przewodnika i kompletu wejściówek w dniach 7 lipca 2019 r. oraz 4 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - oświadczenie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego nystatyny, 85+% na potrzeby projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego nystatyny, 85+% na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek