Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania pracownią badań ilościowych online i pracownią badań ilościowych bezpośrednich niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

Zapytanie ofertowe [pdf]

Formularz oferty [doc]

Wykaz doświadczenia [doc]

 

Informacja z otwarcia ofert [pdf]

Rozstrzygnięcie [pdf]

 

Zamawiający informuje, że z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca otwarcia ofert - otwarcie ofert odbędzie się w budynku Centrum Transferu Wiedzy, pokój CTW-21.

 


Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników do znakowania DNA Abott Molecular

Zapraszamy do składania ofert na dostawę specjalistycznych odczynników do znakowania DNA Abott Molecular (Green dUTP, Orange dUTP, Red dUTP, Nick translation without control DNA) dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Opis przedmiotu zamówienia [DOC]

Formularz oferty [DOC]

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta) - OPUS

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (doktoranta), w ramach projektu pt. Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej.

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2018 roku


Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał poliklonalnych anty-mysich IgE (skoniugowanych z HRP)

Zapraszamy do składania ofert na dostawę przeciwciał poliklonalnych anty-mysich IgE (skoniugowanych z HRP) na potrzeby Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Opis przedmiotu zamówienia [DOC]

Formularz oferty [DOC]

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac administracyjnych i analitycznych

Zapraszamy do składania ofert na na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac administracyjnych i analitycznych niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Wykaz doświadczenia [DOC]

Wzór umowy [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac administracyjno-organizacyjnych i analitycznych

Zapraszamy do składania ofert na na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac administracyjno-organizacyjnych i analitycznych niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Wykaz doświadczenia [DOC]

Wzór umowy [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac informatycznych

Zapraszamy do składania ofert na na świadczenie usług naukowo-technicznych w zakresie prac informatycznych niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Formularz oferty [DOC]

Wykaz doświadczenia [DOC]

Wzór umowy [PDF]

 

Informacja z otwarcia ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]


Zapytanie ofertowe na dostawę odczynnika Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U

Zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynnika Polimeraza Qiagen Taq Hot Start Plus 1000U z niezbędnymi dodatkami dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Opis przedmiotu zamówienia [DOC]

Formularz oferty [DOC]

 

Informacja o otwarciu ofert [PDF]

Rozstrzygnięcie [PDF]

 

 

 


Otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych

Otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na projekty realizowane w ramach Common Framework, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca Ponadnarodowa (konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/18).

 

Treść ogłoszenia [PDF]

Wzór formularza oferty, z oświadczeniem i opisem merytorycznym [DOC]

 

 

 


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentów aplikacyjnych ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie Dokumentów Aplikacyjnych w postaci Wniosku o Dofinansowanie wraz z załącznikami, Opisu Założeń Projektu Informatycznego, Studium Wykonalności wraz z Harmonogramem Projektu (diagram Gantta), zgodnie z zaleceniami dotyczącymi jego struktury i zakresu, do projektu odnoszącego się do cyfrowego udostępnienia zasobów w ramach PO Polska Cyfrowa, Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]

Załączniki [DOC]

 

Postępowanie zostało unieważnione.


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek