Ogłoszenie o konkursie – ekspert w zakresie grywalizacji

Ogłasza się konkurs na nabór eksperta w zakresie grywalizacji w ramach projektu naukowego realizowanego w Instytucie Psychologii KUL

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]

Termin przesyłania zgłoszeń: 27 lutego 2018 r., godz. 15:00 


Otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17)

 

Treść ogłoszenia [PDF]

 

Wzór formularza oferty, z oświadczeniem i opisem merytorycznym [DOC]


Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 


Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych

Zapraszamy do składania ofert na dostawę akcesoriów specjalistycznych w postaci pipet laboratoryjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

Informacja o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu podczas wycieczek w ramach projektu „Otwarta Integracja”

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu do zwiedzanych miejsc podczas wycieczek do Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Muzeum Wsi Lubelskiej, na Roztocze, do Muzeum w Kozłówce oraz podczas zwiedzania Lublina dla uczestników projektu i opiekunów wycieczki ze strony Zamawiającego w okresie od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w ramach projektu „Otwarta Integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

 

Zapytanie ofertowe [PDF]
Formularz oferty

Oświadczenie

 

Odpowiedzi na pytania oferentów

Sprostowanie treści zapytania i wydłużenie terminu

 

Termin składania ofert: 6 listopada 2017 r.

 

Informacja o otwarciu ofert

Rozstrzygnięcie_postępowania


Konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Opus HS - stypendium), w ramach projektu pt. Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako instrument przyspieszenia postępowania karnego i redukowania „kasatoryjności” postępowania odwoławczego

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 30 października 2017 r., g. 24:00


Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium)

Ogłasza się konkurs na wykonawcę w projekcie badawczym (Harmonia HS - stypendium), w ramach projektu pt. "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego"

 

Ogłoszenie konkursowe [PDF]
Termin składania ofert: 20 października 2017 r., g. 24:00


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek