Oferta na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki j. polskiego – książki do nauki języka polskiego” w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oświadczenie


Konkurs na nabór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty realizowane poza Common Framework.

 

 

Regulamin konkursu na nabór partnera

Załącznik nr 1

 

Unieważnienie konkursu


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego n-Octadecane

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego n-Octadecane, 99% na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika PCR mix RAPID, 200 reakcji w 25 µl do amplifikacji genu 16S na potrzeby grantu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika PCR mix RAPID, 200 reakcji w 25 µl do amplifikacji genu 16S na potrzeby grantu realizowanego w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Oferta na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów ..."

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. " Wycieczki do Kazimierza Dolnego dla uczestników projektu i opiekunów: koszty przewodnika i kompletu wejściówek w dniach 7 lipca 2019 r. oraz 4 sierpnia 2019 r. w ramach projektu pt. „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji  oraz budżetu państwa.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - oświadczenie


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego nystatyny, 85+% na potrzeby projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę odczynnika specjalistycznego nystatyny, 85+% na potrzeby projektu "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej" dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu

Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę roztworu do kalibracji detektorów mas na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii ICBN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na wybór partnera w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”.

 

 

Formularz oferty

Regulamin konkursu

 

Informacja o wyborze partnera


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000U)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę specjalistycznego odczynnika: HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000U), na potrzeby grantu naukowego realizowanego w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu homogenizatorów tkankowych, szklanych o objętości 1-2ml do rozdrabniania próbek biologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do składania ofert na dostawę zestawu homogenizatorów tkankowych, szklanych o objętości 1-2ml do rozdrabniania próbek biologicznych na potrzeby grantu badawczego w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1

Zał. nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania


 

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 20:16 - Andrzej Zykubek